0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.lapineda1947.cat del qual és titular AVINGUDA BASES 50, S.L. (d’ara endavant, LA PINEDA 1947).

L’adquisició de qualssevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

1. IDENTIFICACIÓ

LA PINEDA 1947, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: AVINGUDA BASES 50, S.L.
 • La seva denominació comercial és: LA PINEDA 1947.
 • El seu CIF és: B64842941
 • El seu domicili social està en: C/ Avda. Bases de Manresa, n.º 50, 08242 Manresa – Barcelona  
 • Registre Mercantil de Barcelona T 40487, F 79, S 8, H B 364593, I/A 6


2
. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel: 93 875 75 53
 • Email: reserves@lapineda1947.cat   
 • Adreça postal: Avda. Bases de Manresa, n.º 50, 08242 Manresa – Barcelona  

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA PINEDA 1947 es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.


3
. PRODUCTES

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

LA PINEDA 1947 es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, LA PINEDA 1947 podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, LA PINEDA 1947 es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Una vegada dins www.lapineda1947.cat , i per a accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.lapineda1947.cat.

 


4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

LA PINEDA 1947 pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través www.lapineda1947.cat  No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client, a través del mitjà proporcionat pel client al més aviat possible.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, LA PINEDA 1947 podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà Sí, mitjançant transferència

 

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en http://www.panteagroup.es o en l’App, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més, caldrà que el client es registri en www.lapineda1947.cat a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a LA PINEDA 1947 la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de LA PINEDA 1947.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

1.Registrés com a usuari en la web.

2.L’única forma de pagament serà amb Targeta de crèdit o dèbit.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per LA PINEDA 1947 per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà per correu electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant correu electrònic: reserves@lapineda1947.cat per a rebre la factura en paper.

 


6. ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà lliurada en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.


7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen en www.lapineda1947.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.


SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen en www.lapineda1947.cat.

 • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 10%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.


8. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 • Passarel·la de pagament amb targeta de Redsys.
 • Bizum

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

 

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

 • Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.
 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Subministrament de béns precintats que no poden ser retornats per raons de salut o higiene.
 • Subministrament de béns que després del seu lliurament s’hagin barrejat amb uns altres.
 • Subministrament de productes peribles.

PRODUCTES

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a LA PINEDA 1947 sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, LA PINEDA 1947 procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de reserves@lapineda1947.cat.

LA PINEDA 1947 comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

L’empresari suportarà els costos de devolució dels béns.


10. GARANTIA

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent a la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

En els productes de naturalesa duradora, el consumidor tindrà dret a un adequat servei tècnic i a l’existència de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la data en què el producte deixi de fabricar-se, sense que pugui incrementar-se el preu dels recanvis en aplicar-los en les reparacions.

Per a conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

 • Amb el servei d’Atenció al client de LA PINEDA 1947 en el número de telèfon 93 875 75 53

LA PINEDA 1947 podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.


11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.


12. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant LA PINEDA 1947 el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon LAPINEDA 1947, bé a través de l’adreça de correu electrònic reserves@lapineda1947.cat.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.

 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

A la atención de:

LA PINEDA 1947

Avda. Bases de Manresa, n.º 50, 08242 Manresa – Barcelona 

Teléfono: 93 875 75 53

Email: reserves@lapineda1947.cat

 

 

 

FORMULARIO DE RECLAMACIONES

A la atención de:

LA PINEDA 1947

Avda. Bases de Manresa, n.º 50, 08242 Manresa – Barcelona 

Teléfono: 93 875 75 53

Email: reserves@lapineda1947.cat

0
Your Cart is empty